Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
sierpień 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
 
 
 
 
 
1.08.2020
Zmiany w przepisach (1)
32
3.08.2020
Zmiany w przepisach (2)
4.08.2020
Zmiany w przepisach (7)
5.08.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (6)
6.08.2020
Zmiany w przepisach (1)
7.08.2020
Ważne terminy (4)
Zmiany w przepisach (4)
8.08.2020
Zmiany w przepisach (3)
33
10.08.2020
Ważne terminy (2)
Zmiany w przepisach (1)
11.08.2020
Zmiany w przepisach (3)
14.08.2020
34
17.08.2020
Ważne terminy (3)
19.08.2020
Zmiany w przepisach (2)
20.08.2020
Ważne terminy (8)
Zmiany w przepisach (2)
21.08.2020
35
24.08.2020
Zmiany w przepisach (1)
25.08.2020
Ważne terminy (7)
28.08.2020
36
31.08.2020
Ważne terminy (3)
Zmiany w przepisach (2)
 
wrzesień 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
36
 
1.09.2020
Zmiany w przepisach (4)
3.09.2020
Zmiany w przepisach (5)
4.09.2020
Zmiany w przepisach (2)
37
7.09.2020
Ważne terminy (5)
10.09.2020
Ważne terminy (2)
38
14.09.2020
15.09.2020
Ważne terminy (6)
19.09.2020
Zmiany w przepisach (9)
20.09.2020
39
21.09.2020
Ważne terminy (7)
23.09.2020
Zmiany w przepisach (1)
25.09.2020
Ważne terminy (7)
40
28.09.2020
30.09.2020
Ważne terminy (5)
 
październik 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
40
 
 
 
1.10.2020
Zmiany w przepisach (9)
41
5.10.2020
Ważne terminy (1)
7.10.2020
Ważne terminy (4)
42
12.10.2020
Ważne terminy (3)
15.10.2020
Ważne terminy (5)
43
20.10.2020
Ważne terminy (10)
44
26.10.2020
Ważne terminy (7)
27.10.2020
Ważne terminy (1)
30.10.2020
Zmiany w przepisach (3)
31.10.2020
Zmiany w przepisach (2)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

28.09.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za sierpień 2020 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za sierpień 2020 r. - dysponent części 87

30.09.2020 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • przekazanie do urzędu skarbowego zeznania:

  - CIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłaty wynikającego z zeznania podatku należnego

  - PIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłaty wynikającego z zeznania podatku należnego

 • przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. przez organ zatwierdzający w jednostkach, które nie podlegają nadzorowi KNF, w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za sierpień 2020 r.
 • przesłanie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) informacji IFT-2R przez płatnika, którego rok podatkowy zakończył się w lutym 2020 r.

1.10.2020 (czwartek)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (6): zobacz »

5.10.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za wrzesień 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za wrzesień 2020 r.

7.10.2020 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2020 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2020 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego we wrześniu 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

12.10.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2020 r.
 • przekazanie do Szefa KAS sprawozdania finansowego za 2019 r. przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS

15.10.2020 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2020 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie sprawozdania finansowego za 2019 r. do KRS przez jednostki, które nie podlegają nadzorowi KNF, w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu
 • złożenie do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sprawozdania finansowego za 2019 r. przez jednostki nieobjęte wpisem do KRS, jeśli sprawozdanie to podlegało badaniu przez biegłego rewidenta
 • wpłata do PPK za wrzesień 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata do PPK za wrzesień 2020 r.
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2020 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

20.10.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata za wrzesień 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za wrzesień 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za wrzesień 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za wrzesień 2020 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za III kwartał 2020 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2020 r.
 • wpłata wynikających z art. 52o ustawy o pdof zaliczek na pdof oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych w kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof (tj. umowy zlecenia lub umowy o dzieło) oraz z praw autorskich i praw pokrewnych; termin ten dotyczy płatników, o których mowa w art. 31 oraz art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o pdof, jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (zgodnie z § 1 rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego – Dz. U. z 2020 r. poz. 972)
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za wrzesień 2020 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez:

  - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli we wrześniu 2020 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5

  - spółkę, która we wrześniu 2020 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop

 • wpłata za wrzesień 2020 r. na PFRON
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata za wrzesień 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za wrzesień 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za wrzesień 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za III kwartał 2020 r.
 • wpłata za wrzesień 2020 r. na PFRON

26.10.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za wrzesień 2020 r.
 • wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2020 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za wrzesień 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za wrzesień 2020 r.
 • przesłanie JPK_VAT za wrzesień 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • przesłanie JPK_VAT za wrzesień 2020 r.
 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za wrzesień 2020 r.
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za wrzesień 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za wrzesień 2020 r.

27.10.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • zawarcie umowy o zarządzanie PPK (dla zatrudniających co najmniej 50 osób na dzień 30 czerwca 2019 r.)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Facebook