Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
TERMINARZ DLA FIRM
TERMINARZ
DLA FIRM
TERMINARZ DLA BUDŻETÓWKI
TERMINARZ
DLA BUDŻETÓWKI
 
wrzesień 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
36
 
1.09.2020
Zmiany w przepisach (21)
2.09.2020
Zmiany w przepisach (4)
3.09.2020
Zmiany w przepisach (6)
4.09.2020
Zmiany w przepisach (14)
5.09.2020
Zmiany w przepisach (7)
37
7.09.2020
Ważne terminy (5)
8.09.2020
Zmiany w przepisach (3)
9.09.2020
Zmiany w przepisach (2)
10.09.2020
Ważne terminy (2)
11.09.2020
Zmiany w przepisach (4)
12.09.2020
Zmiany w przepisach (2)
38
14.09.2020
Zmiany w przepisach (5)
15.09.2020
Ważne terminy (6)
Zmiany w przepisach (3)
16.09.2020
Zmiany w przepisach (4)
18.09.2020
Zmiany w przepisach (2)
19.09.2020
Zmiany w przepisach (12)
20.09.2020
Zmiany w przepisach (1)
39
21.09.2020
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (2)
22.09.2020
Zmiany w przepisach (2)
23.09.2020
Zmiany w przepisach (5)
24.09.2020
Zmiany w przepisach (3)
25.09.2020
Ważne terminy (7)
Zmiany w przepisach (1)
26.09.2020
Zmiany w przepisach (1)
40
28.09.2020
29.09.2020
Zmiany w przepisach (1)
30.09.2020
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (1)
 
październik 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
40
 
 
 
1.10.2020
Zmiany w przepisach (22)
4.10.2020
Zmiany w przepisach (2)
41
5.10.2020
Ważne terminy (1)
7.10.2020
Ważne terminy (4)
8.10.2020
42
12.10.2020
Ważne terminy (3)
14.10.2020
15.10.2020
Ważne terminy (5)
Zmiany w przepisach (6)
16.10.2020
43
20.10.2020
Ważne terminy (10)
21.10.2020
22.10.2020
23.10.2020
44
26.10.2020
Ważne terminy (8)
27.10.2020
Ważne terminy (1)
28.10.2020
30.10.2020
Zmiany w przepisach (3)
31.10.2020
Zmiany w przepisach (5)
 
listopad 2020
 
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
44
 
 
 
 
 
 
45
2.11.2020
Ważne terminy (2)
5.11.2020
Ważne terminy (1)
46
9.11.2020
Ważne terminy (4)
10.11.2020
Ważne terminy (3)
12.11.2020
13.11.2020
Zmiany w przepisach (9)
47
16.11.2020
Ważne terminy (4)
20.11.2020
Ważne terminy (7)
48
23.11.2020
25.11.2020
Ważne terminy (8)
49
30.11.2020
Ważne terminy (1)
Zmiany w przepisach (6)
Ważne terminy
Zmiany w przepisach
Ważne terminy/Zmiany w przepisach
druki GofinPrzy sporządzaniu dokumentów korzystaj z aktywnych druków i formularzy w programie DRUKI Gofin »
(deklaracje i druki aktywne oznaczono kolorem niebieskim)
Ważne terminy w najbliższych 30 dniach
dotyczy zmian w bazie serwisu
www.przepisy.gofin.pl

14.10.2020 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie kwartalnych jednostkowych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2020 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną; uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za III kwartały 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego

15.10.2020 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2020 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie sprawozdania finansowego za 2019 r. do KRS przez jednostki, które nie podlegają nadzorowi KNF, w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu
 • złożenie do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sprawozdania finansowego za 2019 r. przez jednostki nieobjęte wpisem do KRS, jeśli sprawozdanie to podlegało badaniu przez biegłego rewidenta
 • wpłata do PPK za wrzesień 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata do PPK za wrzesień 2020 r.
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2020 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL za III kwartały 2020 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za III kwartały 2020 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (2): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (4): zobacz »

16.10.2020 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za III kwartały 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia, kierownicy uczelni publicznych

20.10.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata za wrzesień 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za wrzesień 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za wrzesień 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za wrzesień 2020 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za III kwartał 2020 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2020 r.
 • wpłata wynikających z art. 52o ustawy o pdof zaliczek na pdof oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych w kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof (tj. umowy zlecenia lub umowy o dzieło) oraz z praw autorskich i praw pokrewnych; termin ten dotyczy płatników, o których mowa w art. 31 oraz art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o pdof, jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (zgodnie z § 1 rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego – Dz. U. z 2020 r. poz. 972)
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za wrzesień 2020 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez:

  - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli we wrześniu 2020 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5

  - spółkę, która we wrześniu 2020 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop

 • wpłata za wrzesień 2020 r. na PFRON
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata za wrzesień 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za wrzesień 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za wrzesień 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za III kwartał 2020 r.
 • wpłata za wrzesień 2020 r. na PFRON
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za wrzesień 2020 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2020 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)

21.10.2020 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za wrzesień 2020 r. - jednostki samorządu terytorialnego

22.10.2020 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za III kwartały 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za III kwartał 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za III kwartały 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za III kwartały 2020 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego

23.10.2020 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za III kwartały 2020 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za III kwartały 2020 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za III kwartały 2020 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON

26.10.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za wrzesień 2020 r.
 • wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2020 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za wrzesień 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za wrzesień 2020 r.
 • przesłanie JPK_VAT za wrzesień 2020 r.
 • wpłata podatku VAT za III kwartał 2020 r. oraz złożenia deklaracji VAT-7K
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • przesłanie JPK_VAT za wrzesień 2020 r.
 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za wrzesień 2020 r.
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za wrzesień 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za wrzesień 2020 r.
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za wrzesień 2020 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za wrzesień 2020 r. - Prezes KRUS

27.10.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • zawarcie umowy o zarządzanie PPK (dla zatrudniających co najmniej 50 osób na dzień 30 czerwca 2019 r.)

28.10.2020 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za wrzesień 2020 r. - dysponent części 77
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za III kwartały 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za wrzesień 2020 r. - dysponent części 87
 • złożenie kwartalnych jednostkowych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2020 r. - ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • złożenie kwartalnych zbiorczych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2020 r. - nadzorujący minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, nadzorująca państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych łącznych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2020 r. - Polska Akademia Nauk, agencje państwowe

30.10.2020 (piątek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (12):
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za III kwartały 2020 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za III kwartały 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za III kwartały 2020 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za III kwartały 2020 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za III kwartały 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2020 r. - dysponenci główni środków budżetu państwa
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za III kwartały 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za III kwartały 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za III kwartały 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP za III kwartał 2020 r. - kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (1): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

31.10.2020 (sobota)

 • WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY (3): zobacz »
 • ZMIENIAJĄ SIĘ PRZEPISY (2): zobacz »

2.11.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2020 r.
 • przesłanie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) informacji IFT-2R przez płatnika, którego rok podatkowy zakończył się w marcu 2020 r.

5.11.2020 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2020 r.
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2020 r.
 • wpłata składek ZUS za październik 2020 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe

9.11.2020 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2020 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2020 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w październiku 2020 r.

10.11.2020 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata składek ZUS za październik 2020 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2020 r.
 • zawarcie umowy o prowadzenie PPK (dla zatrudniających co najmniej 50 osób na dzień 30 czerwca 2019 r.)
 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za październik 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za październik 2020 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące

12.11.2020 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za październik 2020 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Facebook